Suspiru sinzeru - Lunadivetro

Vai ai contenuti

Marzo 2014  n. 158
SUSPIRU SINZERU

(a cura di Sebastiano Scanu)

Cand'éra aggjanu, babbu, Andria di Scanu, fiddólu di lu puetta Jaseppa, s'incuntrési una 'olta a fiaccà lignamu in Lu Banconi, unu stazzu illa custaglia di Cincudenti, e istaggjìa in casa d'un cumpari di fidi, cumpari Currìa (Corrias): l'aìa battisgiatu una stédda, Gjusippina.
In chissu tempu, Gjusippina éra mannitta, e una dì passési illu traggjettu di lu riu undi v'aìa un paggju di femini laendi e si filmési a ciavanà. A un celtu puntu, la stédda disi: "Bè, abà mi n'andu ch'è taldu". Un'aggjanédda ch'éra laendi, una celta Pasca, chi dugna tantu punìa calchi muttu, disi a la stedda:
Abali   è taldu e mi n'andu
chi l'óra   è in irritiru.
Da lu   mé pettu un suspiru
a   nonnu tóiu li mandu.
La stédda si fési ripittì lu muttu e lu 'mparesi, e turrat'a casa lu disi a lu nonnu (a babbu, il padrino). Lu nonnu si la pusési innant'a li 'jinoccji e cantendi cantendi, impruisési chista canzona in sesta turrata:
1. D'esse suspiru sinzéru
nonnu méu no l'à cretta:
à dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
No n'accetta palchì sa
chi tu no séi fendi avvéru.
D'esse suspiru sinzéru
nonnu méu no l'à cretta.
2. Di no mandannilli più
a dì ti manda pal me.
No n'accetta chi sà bè
ch'avvéru no fai tu.
D'esse tuttu mannittù
lu timóri à dittu ch'à.
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
3. À dittu ch'à lu timóri
chi pal tradillu ti mói,
chi chissi suspiri
no só suspiri di córi.
A volti, in mez'a li fióri
trampósi spini vi stà.
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
4. vi stà spini trampósi
li più pugnenti e accutti,
in mez'a lil fióri tutti
e più di tutti li rósi.
Li tó spini 'ilinósi
cantu moltu n'arà(ni).
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
5. Li tó ispini pugnenti
sò fricci pal ch'a l'addiri,
cussì li tó suspiri
vi pó aé tradimenti.
E tandu siguramenti
ch'è più meddu a no fidà.
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
6. È più meddu a no fidassi,
t'avvelti e sapé ti faci;
proccura a lassallu in paci
si vói in paci a lassatti.
Lu chi no vói di fatti
mai a nisciunu no fà.
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
7. Lu chi di fatti no vói
no fallu mai a nisciunu:
pensa bè chi pó calcunu
distulbà li festi tói.
Palchì muttìu ti mói
cussì falza a suspirà?
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
8. Cussì falza suspiriggji
cun fingita passioni.
Nonnu t'avvelti e t'imponi
chi meddu cunsidariggji.
Si ispini siminiggji
ispini pói incuntrà.
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
9. Lu chi siminiggja spini
sempri è suggjettu a li gai,
chi ca' li spagli, lu sai
chi si li pó accudìni.
Sabbe' chi tutti l'ingrini
uguali no póni stà.
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
       (Andria di Scanu di Jaseppa)

Gjusippina fési lestra a imparà la canzona e candu 'idisi a Pasca vi la disi. Pasca si la piddési un pocu a lu malu e disi: "V'éra bisognu di fann'un filighestu...".
La storia cuntinuési cussì: Gjusippina Currìa, divintata manna si spusési cun ziu Tumméu Pirrigheddu. Li dui abbitesini in Tempiu e igninnarésini a Lillinu, e Lillinu e Angela igninnaresini a Maria Antonietta e alti stéddi. E a me piaci finì lu contu in biddesa cun Maria Antonietta.
(Sebastiano Scanu)
Torna ai contenuti