Vai ai contenuti

I versi di Sebastiano Scano per M. A. Pirrigheddu

Rassegna stampa

Marzo 2014  n. 158
SUSPIRU SINZERU

(a cura di Sebastiano Scanu)

Cand'éra aggjanu, babbu, Andria di Scanu, fiddólu di lu puetta Jaseppa, s'incuntrési una 'olta a fiaccà lignamu in Lu Banconi, unu stazzu illa custaglia di Cincudenti, e istaggjìa in casa d'un cumpari di fidi, cumpari Currìa (Corrias): l'aìa battisgiatu una stédda, Gjusippina.
In chissu tempu, Gjusippina éra mannitta, e una dì passési illu traggjettu di lu riu undi v'aìa un paggju di femini laendi e si filmési a ciavanà. A un celtu puntu, la stédda disi: "Bè, abà mi n'andu ch'è taldu". Un'aggjanédda ch'éra laendi, una celta Pasca, chi dugna tantu punìa calchi muttu, disi a la stedda:
Abali è taldu e mi n'andu
chi l'óra è in irritiru.
Da lu mé pettu un suspiru
a nonnu tóiu li mandu.
La stédda si fési ripittì lu muttu e lu 'mparesi, e turrat'a casa lu disi a lu nonnu (a babbu, il padrino). Lu nonnu si la pusési innant'a li 'jinoccji e cantendi cantendi, impruisési chista canzona in sesta turrata:
1. D'esse suspiru sinzéru
nonnu méu no l'à cretta:
à dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
No n'accetta palchì sa
chi tu no séi fendi avvéru.
D'esse suspiru sinzéru
nonnu méu no l'à cretta.
2. Di no mandannilli più
a dì ti manda pal me.
No n'accetta chi sà bè
ch'avvéru no fai tu.
D'esse tuttu mannittù
lu timóri à dittu ch'à.
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
3. À dittu ch'à lu timóri
chi pal tradillu ti mói,
chi chissi suspiri
no só suspiri di córi.
A volti, in mez'a li fióri
trampósi spini vi stà.
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
4. vi stà spini trampósi
li più pugnenti e accutti,
in mez'a lil fióri tutti
e più di tutti li rósi.
Li tó spini 'ilinósi
cantu moltu n'arà(ni).
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
5. Li tó ispini pugnenti
sò fricci pal ch'a l'addiri,
cussì li tó suspiri
vi pó aé tradimenti.
E tandu siguramenti
ch'è più meddu a no fidà.
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
6. È più meddu a no fidassi,
t'avvelti e sapé ti faci;
proccura a lassallu in paci
si vói in paci a lassatti.
Lu chi no vói di fatti
mai a nisciunu no fà.
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
7. Lu chi di fatti no vói
no fallu mai a nisciunu:
pensa bè chi pó calcunu
distulbà li festi tói.
Palchì muttìu ti mói
cussì falza a suspirà?
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
8. Cussì falza suspiriggji
cun fingita passioni.
Nonnu t'avvelti e t'imponi
chi meddu cunsidariggji.
Si ispini siminiggji
ispini pói incuntrà.
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
9. Lu chi siminiggja spini
sempri è suggjettu a li gai,
chi ca' li spagli, lu sai
chi si li pó accudìni.
Sabbe' chi tutti l'ingrini
uguali no póni stà.
À dittu chi no n'accetta
e più no ni li mandà.
       (Andria di Scanu di Jaseppa)

Gjusippina fési lestra a imparà la canzona e candu 'idisi a Pasca vi la disi. Pasca si la piddési un pocu a lu malu e disi: "V'éra bisognu di fann'un filighestu...".
La storia cuntinuési cussì: Gjusippina Currìa, divintata manna si spusési cun ziu Tumméu Pirrigheddu. Li dui abbitesini in Tempiu e igninnarésini a Lillinu, e Lillinu e Angela igninnaresini a Maria Antonietta e alti stéddi. E a me piaci finì lu contu in biddesa cun Maria Antonietta.
(Sebastiano Scanu)
Torna ai contenuti